Tuy?n t?p cac ca khuc bu?n nh?t c?a Mr. Siro – Khoc trong long khong noi ra m?i xot xaTuy?n t?p cac ca khuc bu?n nh?t c?a Mr.SiroTrack list:Ch?m ?ay N?i ?auB?c Tranh T? N??c M?t?a T?ng Vo GiaDay D?t N?i ?au??ng Ai Nh?c V? Anh ?yD??i Nh?ng C?n M?aG??ng M?t L? L?mL?ng L? T?n Th??ngL?ng Nghe N??c M?tS?ng Xa Anh Ch?ng D? DangPh?i Chi Luc Tr??c Anh SaiS?ng Trong N?i Nh?Tim ???c Nhau Kho Th? NaoTinh Yeu Ch?p VaT? Lau N??c M?tVo Hinh Trong Tim EmKenh YouTube chinh th?c c?a Mr. Siro. Click subscribe ngay! https://www.youtube.com/MrSiroOfficia…